โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ ภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ผู้ทำงานด้านคอมพิวเตอร์เลือกศึกษาหรือดำเนินการ
ตามความสนใจ องค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ผู้ทำโครงงานสามารถแยกแยะได้ว่าภาระงาน ชิ้นงาน
และ กิจกรรมต่าง ๆ นั้นเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์หรือไม่ อย่างไร โดยการทำโครงงานคอมพิวเตอร์แต่ละโครงงาน
จะมีความยากและง่ายแตกต่างกัน โดยทั่วไปจะแบ่งขั้นตอนการทำโครงงานเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การเลือกโครงงาน
การศึกษาค้นคว้า การจัดทำโครงร่าง การทำโครงงาน การทำรายงาน และการนำเสนอผลงาน

         
               
                 1. อธิบายองค์ประกอบและขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
                 2. สามารถจัดทำเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
                 3. สามารถทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
            
                
                   องค์ประกอบและขั้นตอนทำโครงงานคอมพิวเตอร์
                   การเขียนเค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์
                  โครงงานคอมพิวเตอร์