ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ   คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 10 นาที คำสั่ง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่จัดเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
    เครื่องคิดเลข
    โปรแกรมตารางคำนวน เช่น Microsoft Excel
    ตัวแปลภาษา
    ลูกคิด

ข้อที่ 2)
ถ้าป้อนข้อมูลเข้าเป็น 1 แล้วผลลัพธ์ที่แสดงออกคือค่าอะไร
    0
    -1
    1
    x

ข้อที่ 3)
ถ้าป้อนข้อมูลเข้าเป็น -1 แล้วผลลัพธ์ที่แสดงออกคือค่าอะไร
    0
    -1
    1
    x

ข้อที่ 4)
โครงสร้างการตัดสินใจดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มใด
    โครงสร้างทางเลือกแบบ if-then
    โครงสร้างทางเลือกแบบ if-then-else
    โครงส้างการวนซ้ำแบบwhile
    โครงส้างการวนซ้ำแบบuntil

ข้อที่ 5)
โรงสร้างการวนซ้ำในผังงานจะหยุดการวนซ้ำเมื่อใด
    ผู้ใช้ป้อนข้อมูลครบ 5 รอบ
    ผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่เป็น0
    ผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่เป็น-1
    ผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่เป็นเวลา 5 วินาที

ข้อที่ 6)
ผังงานดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาอะไร
    หาผลรวมของข้อมูล 10 จำนวน
    หาข้อมูลของข้อมูลไม่จำกัดจำนวน
    หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล 10 จำนวน
    หาค่าเฉลี่ยของข้อมูลไม่จำกัดจำนวน

ข้อที่ 7)
ผังงานดังกล่าวจะเกิดความผิดพลาดในกรทำงานเมื่อใด
    ผู้ใช้ป้อนข้อมูลค่า 0 ในครั้งแรก
    ผู้ใช้ป้อนข้อมูลเกินจำนวน 100 ตัว
    ผู้ใช้ป้อนข้อมูลค่า 0-1ในครั้งแรก
    ผู้ใช้ไม่ป้อนข้อมูลค่าใดเป็นเวลา 5 วินาที

ข้อที่ 8)
โครงสร้างการวนซ้ำดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มใด
    โครงส้างการวนซ้ำแบบwhile
    โครงส้างการวนซ้ำแบบuntil
    โครงส้างการวนซ้ำแบบwhile-until
    โครงส้างการวนซ้ำแบบwhile -if-then-elsee

ข้อที่ 9)
กระบวนการทำงานข้อใดไม่เป็นการทำงานแบบเรียงลำดับ
    การรับข้อมูล
    การคำนวน
    การพิมพ์
    การวนรอบการทำงาน

ข้อที่ 10)
ข้อใดเป็นนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง
    age=age+1
    sum/num=average
    age+1=age
    average=sum=num

ให้นักเรียนตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วคลิก ปุ่มตรวจคำตอบ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และรอครูบันทึกคะแนน