ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ   คะแนนเต็ม 15คะแนน เวลา 30 นาที คำสั่ง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ข้อที่ 1)
ข้อใดเขียนถูกต้อง
    กราฟิก
     กราฟฟิก
    กราฟิกส์
    กราฟฟิกส์

ข้อที่ 2)
Graphic  มาจากภาษาใด
    ภาษาอังกฤษ        
    ภาษาโรมัน
    ภาษาฝรั่งเศส
    ภาษากรีก

ข้อที่ 3)
ภาพกราฟิกที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
    2 ประเภท
    3 ประเภท
    4 ประเภท
    5 ประเภท

ข้อที่ 4)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทำงานของกราฟิกแบบ  Raster
    ใช้สร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ เหมาะกับการสร้างโลโก และออกแบบ
    ภาพเกิดจากจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลาย ๆ  จุดมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นรูปภาพ
    ภาพเกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการคำนวณ
    ภาพเกิดจากการยิงแสงของประจุไฟฟ้าไปยังแม่สี  RGB และเกิดเป็นภาพสีต่าง ๆ

ข้อที่ 5)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทำงานของกราฟิกแบบ  Vector
    ใช้สร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ เหมาะกับการสร้างโลโก และออกแบบ
    ภาพเกิดจากจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นรูปภาพ
    ภาพเกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการคำนวณ
    ภาพเกิดจากยิงแสงของประจุไฟฟ้าไปยังแม่สี  RGB และเกิดเป็นภาพสีต่าง ๆ

ข้อที่ 6)
ระบบสีที่ใช้กับกราฟิกทั่วไปมีกี่ระบบ
    2 ระบบ
    3 ระบบ
    4 ระบบ
    5 ระบบ

ข้อที่ 7)
สีในโมเดล  RGB  สามารถสร้างสีได้กี่สี
    14 ล้านสี
    16.5  ล้านสี
    16.7 ล้านสี
    17.6 ล้านสี

ข้อที่ 8)
โมเดลสีระบบใดที่เหมาะกับงานพิมพ์
    RGB
    CMYK
    HSB      
    LAB

ข้อที่ 9)
การกำหนดความละเอียดของภาพที่ใช้ทั่วไปควรกำหนดกี่พิกเซล
    72-75  พิกเซล
    100-150  พิกเซล
    150-300  พิกเซล
    300-350  พิกเซล

ข้อที่ 10)

แฟ้มภาพนามสกุลใดที่เหมาะกับงานด้านเว็บเพจ


    .Tiff      
    .Gif
    .Jpg
    ถูกทั้ง  ข  และ  ค

ข้อที่ 11)
ข้อใดคือคุณสมบัติของโปรแกรม  Adobe  PhotoShop 7.0
    การสร้างและแก้ไขปรับแต่งภาพr
    การสร้างงานมัลติมีเดีย
    การสร้างงานแอนิแมชัน
    การสร้างเว็บเพจ

ข้อที่ 12)
ส่วนประกอบใดของโปรแกรม  Adobe PhotoShop 7.0 ที่ปรับเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่ใช้
    ออปชันบาร์
    พาเล็ต
    พาเนล
    ไตเติลบาร์

ข้อที่ 13)
เครื่องพิมพ์แบบใดที่ใช้พิมพ์สำเนาได้
    แบบ  Ink-jet
    แบบ  dot  matrix
    แบบ  Laser
    ใช้ได้ทุกแบบr

ข้อที่ 14)
เครื่องพิมพ์แบบใดที่ใช้หลักการยิงแสง
    แบบ  Ink-jet
    แบบ  dot  matrix
    แบบ  Laser
    แบบ Photo

ข้อที่ 15)
เครื่องพิมพ์แบบใดที่ใช้หลักการพ่นหมึก
    แบบ  Ink-jet
    แบบ  dot  matrix
    แบบ  Laser
    ถูกทุกข้อ

ให้นักเรียนตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วคลิก ปุ่มตรวจคำตอบ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และรอครูบันทึกคะแนน