แบบทดสอบจำนวน 40 ข้อ

ข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ   คะแนนเต็ม 40 คะแนน เวลา 1 ชั่วโมง คำสั่ง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ข้อที่ 1)
เว็บบราวเซอร์ (Web browser) คือข้อใด
   เครื่องมือในการใช้อินเทอร์เน็ต
   เครื่องสื่อสารชนิดหนึ่ง
   เอกสารหน้าที่หนึ่ง
   โปรแกรมที่ทำหน้าที่สำหรับเปิดเว็บเพจ

ข้อที่ 2)
หลักการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีคือข้อใด
   แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
   ช่วยให้ผู้ใช้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
   แสดงถึงความมุ่งหมายและหน้าที่ของเว็บอย่างชัดเจน
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
Home Page หมายถึง
   ที่เก็บเว็บเพจ
   เว็บเพจที่เป็นหน้าแรก
   เอกสารข้อมูลในแต่ละหน้า
   โปรแกรมที่ใช้เรียกเว็บไซต์

ข้อที่ 4)
หน้าหลัก (โฮมเพจ) ของภาษา HTML ต้องตั้งชื่อว่าอย่างไร
   page1.html
   home.html
   index.html
   main.htm

ข้อที่ 5)
Website หมายถึงข้อใด
   หน้าเว็บเพจหลายๆ หน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์
   เว็บเพจที่เป็นหน้าแรก
   เอกสารข้อมูลแต่ละหน้า
   โปรแกรมที่ใช้เรียกเว็บไซต์

ข้อที่ 6)
การแสดงภาพเป็นพื้นหลังเว็บเพจต้องเลือกคำสั่งใด
   Modify > Link Target
   Modify > Edit Tag...
   Modify > Page Properties
   Modify > Arrange

ข้อที่ 7)
ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเปิดใช้งานโปรแกรม Dreamweaver 8 ที่ถูกต้อง
   Macromedia Dreamweaver 8 > Start > Programs
   Start > Programs > Macromedia > Macromedia Dreamweaver 8
   File > Exit
   File > Save AS

ข้อที่ 8)
ไฟล์ที่บันทึกไว้ในโปรแกรม Dreamweaver จะเป็นไฟล์ชนิดใด
   bmp
   gif
   html
   docx

ข้อที่ 9)
การทดสอบกับเว็บเบราว์เซอร์ต้องกดแป้นใด
   F10
   F11
   F12
   F1

ข้อที่ 10)
ข้อใดคือ การบันทึกเว็บเพจ โดยการใช้แป้นพิมพ์ที่ถูกต้อง
   Ctrl + C
   Ctrl + X
   Ctrl + V
   Ctrl + S

ข้อที่ 11)
หากไม่ต้องการให้เว้นที่ว่างเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่จะต้องทำอย่างไร
   กด Enter
   กด Shift พร้อมกับกด Enter
   กด Ctrl
   กด Ctrl พร้อมกับกด Enter

ข้อที่ 12)
การสร้างเอกสารเว็บเพจใหม่ ใช้เมนูคำสั่งในข้อใด
   Insert --> New
   File --> New
   Edit --> New
   Site --> New

ข้อที่ 13)
ถ้าต้องการแทรกรูปภาพต้องใช้คำสั่งใด
   Insert > Image
   Insert > Pictures
   Insert > Table
   Property Inspector

ข้อที่ 14)
การจัดวางตำแหน่งภาพ กำหนดค่าที่ช่องใดในหน้าต่าง Properties
   Align
   Target
   Border
   LowSrc

ข้อที่ 15)
ถ้าต้องการสร้างตาราง (Table) จะต้องเลือกกลุ่มเครื่องมือใด
    HTML
   Common
   Forms
   Text

ข้อที่ 16)
การกำหนดรูปแบบตัวอักษร(ภาษาไทย) นิยมใช้ฟอนต์อะไร
   Arial, Helvetica, sans-serif
   Times New Roman, Times, serif
   Courier New, Courier, monospace
   MS Sans Serif, Tahoma

ข้อที่ 17)
การเปลี่ยนขนาดของเส้นขอบถ้าต้องการให้ซ่อนเส้นขอบจะใส่เลขใด
   0
   1
   2
   5

ข้อที่ 18)
ถ้าต้องการรวมเซลล์ตารางต้องใช้เมนูคำสั่งใด
   Modify > Table > Merge Cell
   Modify > Table > Split Cell
   Modify > Table > Delete Low
   Modify > Table > Insert Column

ข้อที่ 19)
ถ้าต้องการลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นจะต้องพิมพ์เว็บไซต์นั้นตรงจุดใด
   URL
   LOOK IN
   LINK
   TARGET

ข้อที่ 20)
ข้อใดเป็นการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ถูกต้องถ้าต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
   http://www.google.com
   http://google.com
   //google.com
   www.google.com

ข้อที่ 21)
ในช่อง Target ข้อความ "_Blank" หมายถึงการลิงค์ไปที่ใด
   การแสดงเว็บเพจปลายทางในหน้าต่างเดิม
   การแสดงเว็บเพจปลายทางในหน้าต่างใหม่
   การแสดงเว็บเพจในเฟรมเดียวกับต้นทาง
   การแสดงเว็บเพจ โดยจะไม่มีเฟรม

ข้อที่ 22)
รูปภาพที่มีนามสกุลใดไม่นิยมนำมาสร้างเว็บ
   gif
   jpg
   png
   bmp

ข้อที่ 23)
การจัดเก็บรูปภาพที่ใช้ในเว็ปเพจควรจัดเก็บอย่างไร
   เก็บได้ทุกตำแหน่ง
   เก็บใน folder image
   เก็บใน folder button
   เก็บใน folder www

ข้อที่ 24)
โปรแกรมใดที่ใช้สร้างกราฟิคตกแต่งเว็ปไซด์
   Dreamweaver
   Clipart
   PhotoShop
   MS Publisher

ข้อที่ 25)
การเว้นวรรคตัวอักษรในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 มีวิธีการทำอย่างไร
   กด spacebar
   กด ctrl + spacebar
   กด Shift + spacebar
   กด ctrl +Shift + spacebar

ข้อที่ 26)
การใส่รูปภาพแบบที่เกิดรูปภาพสลับกันเมื่อนำเมาส์ไปชี้ เรียกวิธีการใส่รูปภาพแบบนี้ว่าอะไร
   Rollover Picture
   Media Flash
   Rollover Image
   Image Media

ข้อที่ 27)
ถ้าต้องการบันทึกเว็บเพจทั้งหมดจะต้องใช้คำสั่งใด
   File > Save
   File > Save All
   File > Save Frame
   File > Save As

ข้อที่ 28)
ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Dreamweaver
   สร้างเว็บไซต์
   แทรกคำสั่ง HTML หรือ คริสป์ (Script)
   ฐานข้อมูล
   ติดต่อ Server เพื่อทำการ Upload / Download

ข้อที่ 29)
การเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นอันดับแรก
   การเปิดหน้าเว็บเพจขึ้นมาทำงาน
   การกำหนดโครงร่างของเว็บเพจ
   การจัดการโครงสร้างโฟลเดอร์
   การทำให้โปรแกรม Dreamweaver ใช้ภาษาไทยได้

ข้อที่ 30)
การอัพโหลด ( UP LOAD ) หมายถึงข้อใด
   การตั้งค่าต่างๆ ของเว็บไซต์
   การดาว์นโหลดข้อมูลมาเก็บไว้ที่เครื่องของเรา
   การส่งไฟล์จากเครื่องของเราไปเก็บที่ Server
   การบันทึกงานหน้าเว็บเพจ

ข้อที่ 31)
ในช่อง Target ข้อความ "_Blank" หมายถึงการลิงค์ไปที่ใด
    การแสดงเว็บเพจปลายทางในหน้าต่างเดิม
    การแสดงเว็บเพจปลายทางในหน้าต่างใหม่
    การแสดงเว็บเพจในเฟรมเดียวกับต้นทาง
    การแสดงเว็บเพจ โดยจะไม่มีเฟรม


ข้อที่ 32)
รูปภาพที่มีนามสกุลใดไม่นิยมนำมาสร้างเว็บ
    gif
    jpg
    png
    bmp

ข้อที่ 33)
การจัดเก็บรูปภาพที่ใช้ในเว็ปเพจควรจัดเก็บอย่างไร
    เก็บได้ทุกตำแหน่ง
    เก็บใน folder image
    เก็บใน folder button
    เก็บใน folder www

ข้อที่ 34)
โปรแกรมใดที่ใช้สร้างกราฟิคตกแต่งเว็ปไซด์
    Dreamweaver
    Clipart
    PhotoShop
    MS Publisher

ข้อที่ 35)
การเว้นวรรคตัวอักษรในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 มีวิธีการทำอย่างไร
    กด spacebar
    กด ctrl + spacebar
    กด Shift + spacebar
    กด ctrl +Shift + spacebar

ข้อที่ 36)
การใส่รูปภาพแบบที่เกิดรูปภาพสลับกันเมื่อนำเมาส์ไปชี้ เรียกวิธีการใส่รูปภาพแบบนี้ว่าอะไร
    Rollover Picture
    Media Flash
    Rollover Image
    Image Media

ข้อที่ 37)
ถ้าต้องการบันทึกเว็บเพจทั้งหมดจะต้องใช้คำสั่งใด
    File > Save
    File > Save All
    File > Save Frame
    File > Save As

ข้อที่ 38)
ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Dreamweaver
    สร้างเว็บไซต์
    แทรกคำสั่ง HTML หรือ คริสป์ (Script)
    ฐานข้อมูล
    ติดต่อ Server เพื่อทำการ Upload / Download

ข้อที่ 39)
การเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นอันดับแรก
    การเปิดหน้าเว็บเพจขึ้นมาทำงาน
    การกำหนดโครงร่างของเว็บเพจ
    การจัดการโครงสร้างโฟลเดอร์
    การทำให้โปรแกรม Dreamweaver ใช้ภาษาไทยได้

ข้อที่ 40)
การอัพโหลด ( UP LOAD ) หมายถึงข้อใด
    การตั้งค่าต่างๆ ของเว็บไซต์
    การดาว์นโหลดข้อมูลมาเก็บไว้ที่เครื่องของเรา
    การส่งไฟล์จากเครื่องของเราไปเก็บที่ Server
    การบันทึกงานหน้าเว็บเพจ

ให้นักเรียนตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วคลิก ปุ่มตรวจคำตอบ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และรอครูบันทึกคะแนน