<< 1 | 2 >>
 

ชื่อ-สกุล นายนพพร พนานุสรณ์
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย
เกิดวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2513 เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2573
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 220 หมู่ที่ 2 ถนน - ซอย -
ตำบลโนนสูง อำเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ
เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ 1
ระดับ 3 ขั้น 5,560 บาท
ที่ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
อำเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ
สังกัด กรมสามัญศึกษา
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
วิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปัจจุบันดำรง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อสถานที่ทำงาน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 
 
พ.ศ. 2521-2526 เรียนชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนลำปลายมาศผดุงวิทยา
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2526
  พ.ศ. 2527-2529 เรียนชั้นมัธยมศึกษา
ที่โรงเรียนลำปลายมาศ
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ. 2529
     
 
     
พ.ศ. 2530-2532 เรียนชั้นมัธยมศึกษา
ที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2532
  พ.ศ. 2533-2536 เรียนระดับปริญญาตรี
ที่วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
คบ. เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จบ พ.ศ. 2536
     
 
     
พ.ศ. 2547-2549 เรียนระดับปริญญาโท
ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
วท.ม. เอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
จบ พ.ศ. 2549