วันเดือนปี ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง ระดับ อัตราเงินเดือน เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ
๒๕ พ.ค. ๓๖

อาจารย์ ๑
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๕,๕๖๐ ส.ศ.จ.ที่ ๑๔๕/๓๖ สั่ง ๑๑ ส.ค. ๓๖ ทดลองราชการ
๒๕ พ.ย. ๓๖

อาจารย์ ๑
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๕,๕๖๐   พ้นทดลองราชการ
๑ พ.ค. ๓๗

อาจารย์ ๑
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๕,๘๖๐ ส.ศ.จ.ที่ ๑๘๘/๓๗ สั่ง ๒๘ ส.ค. ๓๗  
๑ พ.ค. ๓๗

อาจารย์ ๑
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๖,๗๐๐ ปรับตาม พ.ร.บ.เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๓๘  
๑ ต.ค. ๓๘

อาจารย์ ๑
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๗,๐๔๐ ส.ศ.จ.ที่ ๓๐๕/๓๘ สั่ง ๓๐ ต.ค. ๓๘  
๑ ต.ค. ๓๘

อาจารย์ ๑
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๗,๒๑๐ ส.ศ.จ.ที่ ๒๔/๓๙ สั่ง ๓๐ ต.ค. ๓๙ ข้อ ๗(๑)
๑ ต.ค. ๓๙

อาจารย์ ๑
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๗,๗๘๐ ส.ศ.จ.ที่ ๒๑๑/๓๙ สั่ง ๑๖ ต.ค. ๓๙ ข้อ ๗(๑)
๑ ต.ค. ๔๐

อาจารย์ ๑
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๘,๑๙๐ ส.ศ.จ.ที่ ๑๘๒/๔๐ สั่ง ๒ ก.ย. ๔๐  
๑ ต.ค. ๔๑

อาจารย์ ๑
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๘,๖๑๐ ส.ศ.จ.ที่ ๒๓๔/๔๑ สั่ง ๒๕ ก.ย. ๔๑  
๑ ต.ค. ๔๒

อาจารย์ ๑
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๙,๓๐๐ ส.ศ.จ.ที่ ๒๔๑/๔๒ สั่ง ๓๐ ก.ย. ๔๒ ข้อ ๗(๑)
๑ ต.ค. ๔๓

อาจารย์ ๑
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๙,๘๒๐ ส.ศ.จ.ที่ ๒๘๗/๔๓ สั่ง ๒๑ ก.ย. ๔๓  
๑ ก.ย. ๔๔

อาจารย์ ๑
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๑๐,๐๘๐ ส.ศ.จ.ที่ ๑๙๒/๔๔ สั่ง ๑๖ ก.ค. ๔๔  
๑ ต.ค. ๔๔

อาจารย์ ๑
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๑๐,๖๐๐ ส.ศ.จ.ที่ ๓๕๓/๔๔ สั่ง ๒๐ พ.ย. ๔๔ ข้อ ๘(๑)
๑ เม.ย. ๔๕

อาจารย์ ๑
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๑๐,๘๖๐ ส.ศ.จ.ที่ ๑๔๕๗/๔๕ สั่ง ๒๗ มิ.ย. ๔๕  
๓๐ ก.ย. ๔๕

อาจารย์ ๑
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๑๑,๑๒๐ ส.ศ.จ.ที่ ๓๒๕๗/๔๕ สั่ง ๑๔ ต.ค. ๔๕  
๑ เม.ย. ๔๖

อาจารย์ ๑
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๑๑,๔๔๐ ส.ศ.จ.ที่ ๙๖๓/๔๖ สั่ง ๒๒ พ.ค. ๔๖  
๗ ก.ค. ๔๖           โอนไป สพฐ.
๑ ต.ค. ๔๖

อาจารย์ ๑
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๑๒,๐๘๐

สพท.ศก.เขต๔ ที่ ๑๓๖/๔๖
สั่ง ๒ ต.ค. ๔๖

(๑ ขั้น)
๑ เม.ย. ๔๗

อาจารย์ ๑
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๑๒,๔๐๐

สพท.ศก.เขต๔ ที่ ๓๔๘/๔๗
สั่ง ๘ เม.ย. ๔๗

(๐.๕ ขั้น)
๑ เม.ย. ๔๗

อาจารย์๒
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๑๔,๑๐๐

ปรับตามมติ ค.ร.ม. ๑ เม.ย.๔๗

อ.๒ ระดับ ๖
๑ เม.ย. ๔๗

อาจารย์๒
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๑๔,๑๐๐

สพท.ศก.เขต๔ ที่ ๕๘๔/๔๗
สั่ง ๓๑ ส.ค. ๔๗

ปรับ ระดับ ๗
๑ ต.ค. ๔๗

อาจารย์๒
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ ๑๔,๙๐๐

สพท.ศก.เขต๔ ที่ ๖๗๒/๔๗
สั่ง ๘ ต.ค. ๔๗

(๑ ขั้น)
๒๔ ธ.ค. ๔๗

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๒ ๑๔,๙๐๐

ขวส. ๔๖/๔๘
สั่ง ๑๖ มี.ค. ๔๘

ปรับตำแหน่ง
๑ เม.ย. ๔๘

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๒ ๑๕,๓๐๐

ขวส. ๕๗/๔๘
สั่ง ๗ เม.ย. ๔๘

(๐.๕ ขั้น)
๑ ต.ค. ๔๘

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๒ ๑๕,๗๐๐

ขวส. ๑๖๐/๔๘
สั่ง ๑๕ ก.ย. ๔๘

(๐.๕ ขั้น)
๑ ต.ค. ๔๘

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๒ ๑๖,๔๙๐

ปรับตามมติ ครม. ๑ ต.ค.๔๘

 
๑ เม.ย. ๔๘

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๒ ๑๗,๓๔๐

สพท.ศก.เขต๔ ที่ ๑๖๖/๔๙
สั่ง ๗ เม.ย. ๔๙

(๑ ขั้น)
             
๑ เม.ย.๕๕

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๓ ๓๑,๒๕๐

อบจ.ศก ที่ ๔๑๙/๕๕
สั่ง ๑ เม.ย.๕๕

(๐.๕ ขั้น)
๑ ต.ค.๕๕

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๓ ๓๒,๕๑๐

อบจ.ศก ที่ ๑๖๑๖/๕๕
สั่ง ๑๗ ต.ค.๕๕

(๑ ขั้น)
๑ เม.ย.๕๖

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๓ ๓๓,๑๔๐

อบจ.ศก ที่ ๕๖๑/๕๖
สั่ง ๔ เม.ย.๕๖

(๐.๕ ขั้น)
๑ ต.ค.๕๖

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๓ ๓๔,๔๗๐

อบจ.ศก ที่ ๒๓๓๓/๕๖
สั่ง ๑๘ ก.ย.๕๖

(๑ ขั้น)
๑ เม.ย.๕๗

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๓ ๓๕,๑๒๐

อบจ.ศก ที่ ๕๕๙/๕๗
สั่ง๑๐ เม.ย.๕๗

(๐.๕ ขั้น)
๑ ต.ค.๕๗

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๓ ๓๖,๔๘๐

อบจ.ศก ที่ ๒๑๑๕/๕๗
สั่ง ๑๕ ต.ค.๕๗

(๑ ขั้น)
๑ พ.ค.๕๗

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๔ ๓๕,๔๘๐

อบจ.ศก ที่ ๓๒๘/๕๘
สั่ง ๙ มี.ค.๕๘

(แต่งตั้งเชี่ยวชาญ)
๑ ต.ค.๕๗

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๔ ๓๗,๐๒๐

อบจ.ศก ที่ ๓๒๙/๕๘
สั่ง ๙ มี.ค.๕๘

(คำสั่งแก้ไข)
๑ เม.ย.๕๘

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๔ ๓๗,๗๘๐

อบจ.ศก ที่ ๕๒๔/๕๘
สั่ง ๗ เม.ย.๕๘

(๐.๕ ขั้น)
๑ ต.ค.๕๘

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๔ ๓๙,๓๓๐

อบจ.ศก ที่ ๑๗๖๒/๕๘
สั่ง ๑๒ ต.ค.๕๘

(๑ ขั้น)
๑ เม.ย.๕๙

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๔ ๔๐,๐๙๐

อบจ.ศก ที่ ๑๑๖๘/๕๙
สั่ง ๘ เม.ย.๕๙

(๐.๕ ขั้น)
๑ ต.ค.๕๙

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๔ ๔๑,๗๒๐

อบจ.ศก ที่ ๒๕๙๗/๕๙
สั่ง ๑๘ ต.ค.๕๙

(๑ ขั้น)
๑ เม.ย.๖๐

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๔ ๔๒,๕๑๐

อบจ.ศก ที่ ๘๕๘/๖๐
สั่ง ๑๘ เม.ย.๖๐

(๐.๕ ขั้น)
๑ ต.ค.๖๐

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๔ ๔๔,๑๗๐

อบจ.ศก ที่ ๒๓๕๘/๖๐
สั่ง ๑๙ ต.ค.๖๐

(๑ ขั้น)
๑ เม.ย.๖๑

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๔ ๔๕,๐๑๐

อบจ.ศก ที่ ๗๗๐/๖๑
สั่ง ๑๙ เม.ย.๖๑

(๐.๕ ขั้น)
๑ ต.ค.๖๐

ครู
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๗๘๙๙๔ คศ.๔ ๔๔,๑๗๐

อบจ.ศก ที่ ๒๓๕๘/๖๐
สั่ง ๑๙ ต.ค.๖๐

(๑ ขั้น)

 

ปีที่ได้รับ วันที่ได้รับ

ยศ/ตำแหน่ง

ชั้นตราเครื่องราช ตามราชกิจจานุเบกษา วันที่ประกาศ เล่มที่ หน้าที่ ลำดับที่ หน่วยงาน
เล่มที่ ตอนที่
๒๕๕๘ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครู คศ.๔

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

(ป.ม.)

๑๓๒ ๓๑ข ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๙๗ ๖๖๓ กระทรวงมหาดไทย
๒๕๕๔ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ครู คศ.๓ ท.ช. ๑๒๙ ๒๔ข ๒๗ มิถุนายน
๒๕๕๕
๖/๑ ๒๘๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๕๔๘ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ครู คศ.๒ ท.ม. ๑๒๓ ๑๔ข ๒๗ มิถุนายน
๒๕๔๙
๐๘/๑ ๓๔ ๑๗๐๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๕๔๓ ๐๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ อ.๑ระดับ๕ ต.ม. ๑๑๘ ๔ข ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ๐๘/๑ ๒๕๐ ๒๗๖ กรมสามัญศึกษา
๒๕๔๑ ๐๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ อ.๑ระดับ๔ จ.ช. ๑๑๖ ๓ข ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒ ๐๘/๑ ๑๗๔ ๑๖๗ กรมสามัญศึกษา