รับรางวัลครูผู้สอน "ดีเด่น"
โครงการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ หอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับรางวัลครูผู้สอน "ดีเด่น"
โครงการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุนหาญ
ร่วมกับอำเภอขุนหาญ
ณ หอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับรางวัลครูผู้ที่ไม่มีวันลาและไม่มีวันมาสาย
ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับรางวัลครูผู้สอน "ดีเด่น"
โครงการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
ณ หอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับรางวัลครูผู้ที่ไม่มีวันลาและไม่มีวันมาสาย
ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"
เนื่องในงานวันครู ๒๕๕๘
ณ หอประชุมโรงเรียนดำรงค์กันทรลักษ์
จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศรีสะเกษเขต๔
๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับรางวัล "ดีเด่น"
โครงการประกวดครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ หอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับรางวัล "ดีเด่น"
โครงการประกวดครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
ณ หอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับรางวัลครูผู้สอน "ดีเด่น"
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจัังหวัดศรีสะเกษ
ณ หอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------