2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้สื่อDLITเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
๒-๓ กันยายน ๒๕๖๐

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศDLITและ Active Learing
ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ
จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรมบุคลากรผู้สอนคอมพิวเตอร์
ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
จัดโดยโรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ - ๖ เมษายน ๒๕๕๙

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ และเทคโนโลยี
ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
(ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทเขาพนมรุ้ง สนามไอโมบาย)
๙ มีนาคม ๒๕๕๙

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRAINING TECNIQUE:KODU KUP
THAILAND 2016 :ESAN I UBON
ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี
๒๔ มกราคม ๒๕๕๙

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------