ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑
การแข่งขันMicrosoft Word 2010
MBS Festival 2016
ณ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสารคาม
๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันนักคอมพิวเตอร์ตัวจิ๋ว
งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ๒๕๕๙
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------