ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑
การแข่งขันMicrosoft Word 2010
MBS Festival 2016
ณ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสารคาม
๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑
การแข่งขันMicrosoft Word 2010
MBS Festival 2016
ณ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสารคาม
๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันนักคอมพิวเตอร์ตัวจิ๋ว
งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ๒๕๕๙
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------