1. บทเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รหัสวิชา ง 33101
                      2. กิจกรรมภายในบทเรียนเป็นการสมมุติสถานการณ์ขึ้น นักเรียนจะต้อง
                          >>>เริ่มเรียนไปตามลำดับขั้นกิจกรรม .โดยสามารถศึกษาถึงลำดับขั้นตอน
                          >>>กิจกรรมได้จากกระบวนการของการทำกิจกรรม
                      3. ภายในบทเรียนนี้ นักเรียนจะถูกสมมุติสถานการณ์ให้มีบทบาท
                         >>>เป็นบุคคลต่าง ๆ เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

                     ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทีมงานควรปฏิบัติงานดังนี้

                      1. ปฏิบัติตามขั้นตอนแต่ละขั้น ห้ามข้ามขั้นตอน เพราะจะทำให้เกิดความสับสนได้
                      2. วางแผนการทำงานล่วงหน้า อย่างเป็นระบบ (ศึกษาการแบ่งหน้าที่จากหน้าแรก)
                      3. ประชุมกลุ่มนอกเวลา ผ่านทางช่องทาง Web Board ของรายวิชา
                           http://www.krunop.com/learning/npsboard/?category=webquest

                     การให้คำปรึกษา 
 
                      1.  ในเวลาเรียน
                      2.  นอกเวลาเรียน 
                           >>> พูดคุย ซักถามข้อสงสัยกับครูผู้สอน โดยการนัดพบล่วงหน้า 
                           >>> อีเมล์ nps_a@hotmail.com หรือ ทาง Facebook ที่ https://www.facebook.com/nop.pana.39 ติดต่อผ่าน Message และในกลุ่ม